Strokovni svet je kolegijski posvetovalni organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela instituta.

Svetu in direktorju daje nasvete glede vsebinskega dela instituta, predloge in smernice glede nadaljnjega izvajanja programa instituta.

Člane strokovnega sveta na predlog direktorja imenuje in razrešuje svet instituta. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Njihov mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.